REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TRZYKATY.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy Trzykąty dostępny pod adresem trzykaty.pl prowadzony jest przez Dominikę Dąbrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „TRZYKĄTY Dominika Dąbrowska” z zakładem głównym pod adresem: ul. Dworcowa 6 lok. 3, 41 – 800 Zabrze, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 07 stycznia 2020 roku, NIP: 6482730176, REGON: 385106102.
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umów i usług, które jako Administrator świadczę na Twoją rzecz za pośrednictwem Sklepu internetowego Trzykąty dostępnego pod adresemtrzykąty.pl.
3. Definicje:
a) Sklep internetowy – strona internetowa Sprzedawcy pod którą prowadzę mój Sklep internetowy Trzykąty, dostępny pod adresem www.trzykąty.pl;
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego Trzykąty, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
c) Sprzedawca (Administrator Danych Osobowych)Dominika Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „TRZYKĄTY Dominika Dąbrowska” z zakładem głównym pod adresem: ul. Dworcowa 6 lok. 3, 41 – 800 Zabrze, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 07 stycznia 2020 roku, NIP: 6482730176, REGON: 385106102;
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktów lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę; to oznacza, że Kupującym mogą być następujące podmioty:
 • Przedsiębiorca – Kupujący, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Konsument – Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459);
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
e) Formularz kontaktowy – dostępny w moim Sklepie internetowym formularz elektroniczny, umożlwiający wysłanie do mnie zapytania;
f) Formularz rejestracji – dostępny w moim Sklepie internetowym formularz elektroniczny, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta;
g) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie, zbiór zasobów w moim systemie teleinformatycznym, w którym to gromadzone są Twoje dane;
h) Hasło – ciąg znaków używany podczas dostępu do Twoich danych, do których nikt inny nie powinien mieć dostępu (w szczególności dotyczy to danych do logowania się do Konta);
i) Formularz zamówienia – dostępny w moim Sklepie internetowym formularz elektroniczny, umożliwiający złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta;
j) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;
k) Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na Twoją rzecz:
 • produktów fizycznych, co dotyczy dekoracji metalowych, dekoracji drewnianych, wyrobów ceramicznych, Produktów Specjalnych, zakupu biletu na Warsztaty stacjonarne lub karty upominkowej (umowa sprzedaży),
 • produktów elektronicznych lub treści cyfrowych, co dotyczy zakupu Vouchera elektronicznego lub zakupu elektronicznego biletu na Warsztaty stacjonarne (umowa o dostarczanie treści cyfrowych); treści, o których tu mowa stanowią dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej i obejmują w szczególności treści, funkcjonalności oraz materiały, o których mowa w zdaniu pierwszym,
– za określoną zapłatą;
 • usług on-line w zakresie prowadzenia Konta oraz umożliwienia dołączenia do grona subskrybentów mojego Newslettera (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat;
l) Produkt – dostępna w moim Sklepie internetowym rzecz ruchoma (produkt fizyczny), produkt elektroniczny lub treść cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Nami, tzn. pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą; Produkty dostępne w moim Sklepie internetowym obejmują: dekoracje metalowe, dekoracje drewniane, ręcznie wykonywaną przeze mnie ceramikę, Vouchery prezentowe (vouchery elektroniczne i karty upominkowe), bilety na Warsztaty stacjonarne oraz Produkty Specjalne (szczegółowy opis poszczególnych Produktów oraz Produktów Specjalnych znajduje się w 6. Regulaminu);
m) Produkt Specjalny – dostępna w moim Sklepie internetowym rzecz ruchoma (produkt fizyczny), będąca przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Nami, tzn. pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (tj. dostępność wyłącznie na indywidualne Zamówienie, wykonywane na Twoje indywidualne zamówienie, według Twojej specyfikacji i przygotowywanego przeze mnie dedykowanego projektu) podlega szczególnym zasadom sprzedaży; oznacza to, że wszystkie zasady dotyczące zakupu Produktów mają zastosowanie także do Produktów Specjalnych chyba, że co innego wskazano w niniejszym Regulaminie i w stosunku do Produktów Specjalnych uregulowano odmiennie określone kwestie (np. wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy, reklamacje, sposób składania Zamówienia, zasady płatności, czas realizacji Zamówienia);
n) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości; spokojnie – podczas wyboru Produktów, możesz dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;
o) Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty z oferty mojego Sklepu internetowego, który nie łączy się z innymi promocjami,
p) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, który potwierdza zakup Produktu,
q) Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu ode mnie wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z funkcjonowaniem mojego Sklepu internetowego Trzykąty (m. in. informacji o wprowadzanych Produktach i usługach, o nowych funkcjonalnościach mojego Sklepu internetowego, o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności o Warsztatach stacjonarnych, a także o konkursach, promocjach czy wszystkim innym, co związane z moją działalnością); wiadomości e-mail otrzymują tylko i wyłącznie te osoby, które dołączyły do grona subskrybentów mojego Newslettera;
r) Blog – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część strony internetowej www.trzykaty.pl będąca zbiorem artykułów, grafik, zdjęć, pliki audio i video oraz innych materiałów;
s) Formularz reklamacyjny (Załącznik 1.) – dołączony do Regulaminu mojego Sklepu internetowego dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w 8. lub § 9.;
t) Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik 2.) – dołączony do Regulaminu mojego Sklepu internetowego dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w 10.;
u) Dyrektywa 2011/83/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
v) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (dotyczy produktów fizycznych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, zawierana za pośrednictwem mojego Sklepu internetowego Trzykąty w języku polskim;
w) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.   z  2020  r. poz. 344), zawierana pomiędzy Tobą, a mną, jako Sprzedawcą, która nie pociąga za sobą żadnych opłat;
x) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.
4. Usługi, jakie świadczę dla Ciebie drogą elektroniczną w ramach mojego Sklepu internetowego Trzykąty, to przede wszystkim możliwość:
 • rejestracji oraz uzupełniania i prowadzenia swojego Konta;
 • przeglądania oferty Trzykąty oraz dostępnych w jej ramach Produktów;
 • zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie treści cyfrowych poprzez wypełnienie Formularza zamówienia;
 • czytania oraz komentowania artykułów i innych materiałów udostępnianych na moim Blogu,
 • udostępniania w swoich mediach społecznościowych materiałów zamieszczonych na moim Blogu z wykorzystaniem odpowiednich wtyczek,
 • zapoznania się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania mojego Sklepu internetowego (tj. z Regulaminem Sklepu wraz z Załącznikami, Regulaminem korzystania z Voucherów prezentowych, Polityką prywatności, Polityką plików cookies);
 • pobrania Załączników do Regulaminu mojego Sklepu internetowego (Formularz reklamacyjny, Formularz odstąpienia od umowy),
 • wypełniania Formularzy udostępnianych na stronie internetowej mojego Sklepu (np. Formularz rejestracji, Formularz zamówienia czy Formularz kontaktowy),
 • subskrypcji Newslettera – podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystam do wysyłania Ci najważniejszych informacji związanych z funkcjonowaniem mojego Sklepu internetowego Trzykąty (m. in. informacji o wprowadzanych Produktach i usługach, o nowych funkcjonalnościach mojego Sklepu internetowego, o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności o Warsztatach stacjonarnych, a także o konkursach, promocjach czy wszystkim innym, co związane z moją działalnością); pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować);
 • w określonych sytuacjach – także możliwość przeprowadzenia usunięcia Konta.
5. Wiedz, że mój Sklep internetowy Trzykąty świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Niniejszy Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej mojego Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.trzykaty.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin mojego Sklepu internetowego Trzykąty otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej rejestrację Konta lub złożenie Zamówienia (i tym samym – zakup wybranego Produktu).
7. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I BLOGA TRZYKĄTY ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Jeżeli chcesz korzystać z mojego Sklepu internetowego to pamiętaj, że jesteś obowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach mojego Sklepu internetowego powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Kupujących oraz użytkowników korzystających ze strony internetowej www.trzykaty.pl.
3. Korzystanie z usług, które Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym
4. Pamiętaj, że przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji (który pozwala na utworzenie Twojego indywidualnego Konta), zostaniesz poproszony o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
5. W moim Sklepie internetowym masz możliwość utworzenia oraz uzupełniania i prowadzenia swojego Konta. Na Koncie gromadzone są informacje dotyczące m.in. historii złożonych przez Ciebie Zamówień. Jako Kupujący uzyskujesz dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i Hasła. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twojego Konta zależy w dużej mierze od Ciebie, dlatego dbaj o swój login i hasło – nie podawaj danych dostępowych jakimkolwiek osobom trzecim, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.
6. Po zakończonym procesie rejestracji otrzymasz ode mnie potwierdzenie utworzenia Konta i rozpoczęcia świadczenia usług, które zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Nami traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonego loginu oraz zdefiniowanego w procesie rejestracji Hasła.
7. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w moim Sklepie internetowym Trzykąty jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Ciebie – jako Kupującego. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w moim Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji na mój adres e-mail: kontakt@trzykaty.pl.
8. Jako Kupujący, zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik mojego Sklepu internetowego czy użytkownik Bloga jesteś zobowiązany do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.trzykaty.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
9. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do mojego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do Naszego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne.
10. Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.trzykaty.pl.
11. Jeżeli zauważysz, że w moim Sklepie internetowym lub na moim Blogu znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Kupujących lub użytkowników Sklepu czy Bloga działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij mi odpowiednią wiadomość na adres e-mail kontakt@trzykaty.pl.
12. W moim Sklepie internetowym Trzykąty mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduję ja – jako Sprzedawca – podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego (np. na stronie głównej Sklepu, w dedykowanej zakładce lub przy opisie danego Produktu).
13. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych mojego Sklepu internetowego Trzykąty, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
14. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojego Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.trzykaty.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:
 • sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 • przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.

§  3. ZASADY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Mój Sklep internetowy prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 • złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
 • złożenie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail (dotyczy wyłącznie Zamówień indywidualnych na Produkty Specjalne, które ze swej istoty wymagają poczynienia odrębnych ustaleń pomiędzy Nami).
3. Wszystkie Produkty, które są dostępne w moim Sklepie internetowym Trzykąty są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
4. W moim Sklepie internetowym możesz składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5. Jeżeli chcesz złożyć Zamówienie:
a) poprzez założone wcześniej Konto:
 • wypełnij Formularza rejestracji,
 • zaakceptuj Regulamin mojego Sklepu internetowego i – załóż Konto,
 • dodaj wybrane przez Ciebie Produkty do Koszyka,
 • wybierz interesujący Cię sposób dostawy oraz odpowiednią dla Ciebie metodę płatności,
 • przejdź do finalizacji Zamówienia,
b) poprzez wypełnienie Formularza zamówienia:
 • dodaj wybrane przez Ciebie Produkty do Koszyka,
 • wypełnij dostępny na stronie Sklepu internetowego Formularz zamówienia, wybierz interesujący Cię sposób dostawy oraz odpowiednią dla Ciebie metodę płatności,
 • zaakceptuj Regulamin mojego Sklepu internetowego,
 • przejdź do finalizacji Zamówienia
c) poprzez wysłanie wiadomości e-mail – postępuj zgodnie z procedurą zastrzeżoną dla Produktów Specjalnych, która została opisana w 6. punkt 6. lit. c) poniżej.
6. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
7. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia prześlę Ci – w formie wiadomości e-mail – potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Umowę pomiędzy nami (czyli pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą) traktuje się jako zawartą.
8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, do momentu wysyłki Produktu (nie dotyczy Produktów Specjalnych).
9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie Zamówienia do wysyłki) wynosi zazwyczaj 1–2 dni robocze.
10. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na Twoje indywidualne Zamówienie, czas realizacji Zamówienia zależy od wielu czynników, m.in. dostępności określonych surowców, skomplikowania projektu, wprowadzania przez Ciebie możliwych poprawek do projektu, wzajemnej komunikacji i całej Naszej współpracy. W związku z powyższym, czas realizacji Zamówienia ustalam z Tobą – jako Kupującym – każdorazowo i indywidualnie, na samym początku Naszej współpracy, przy czym zazwyczaj nie przekracza on:
21 dni roboczychdla dekoracji metalowych,
21 dni roboczych – dla dekoracji drewnianych,
25 dni roboczych – dla dekoracji ceramicznych.
11. Dokładam wszelkich starań, aby wszystkie Produkty, jakie oferuję w moim Sklepie internetowym rzeczywiście były dostępne. Czasami zdarza się jednak, że system nie zaktualizuje się w sposób odpowiedni (np. podczas wyprzedaży albo organizowanych akcji promocyjnych) w związku czym możesz złożyć Zamówienie na Produkt, który w rzeczywistości nie będzie dostępny. W takiej sytuacji zostaniesz przeze mnie niezwłocznie poinformowany o braku dostępności wybranego Produktu i będziesz miał możliwość:
a) wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia,
b) rezygnacji z zamówionego Produktu albo z całości złożonego Zamówienia,
c) lub zakodowaniu kwoty odpowiadającej wartości niedostępnego Produktu na Voucher prezentowy (zob. Regulamin korzystania z Voucherów prezentowych).
W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia zostanie z Tobą ustalony indywidualnie, przy czym wynosi on średnio 7–14 dni roboczych.
12. Jako Sprzedawca zastrzegam sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli jako Kupujący – pomimo mojego wezwania – nie uzupełnisz w terminie 7 dni braków, wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§  4. PŁATNOŚCI

 

1. Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Produktu zostaniesz poinformowany każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i rozpoczęciem transakcji.
2. Do każdego złożonego w moim Sklepie internetowym Zamówienia dołączam Dowód zakupu (rachunek, paragon lub fakturę VAT).
3. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w celu realizacji Zamówienia upoważnia mnie, jako Sprzedawcę, do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem mojego Sklepu internetowego obsługiwane są:
a) za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, która wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
b) z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych Blik zintegrowanego z moją Platformą internetową dostępnego pod adresem www.blik.com, wykorzystywanego przez firmę Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00 – 718 Warszawa, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000,00 PLN (w pełni opłacony).
5. Z uwagi na dokonywanie płatności on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub systemu płatności mobilnych Blik, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości złożonego Zamówienia.
6. Wyjątek od zasady określonej w punkcie 5. powyżej dotyczy Zamówień na Produkty Specjalne, które są wykonywane na Twoje indywidualne zamówienie, według Twojej specyfikacji i przygotowywanego zazwyczaj dedykowanego projektu lub wizualizacji – w takim przypadku zostaniesz poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu Specjalnego (którego koszt zostanie oszacowany na podstawie podanych przez Ciebie wytycznych), przed przystąpieniem przeze mnie do realizacji takiego Zamówienia.
7. Jeżeli jako Kupujący nie dokonasz płatności w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś ode mnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, zostaniesz przeze mnie wezwany do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, zastrzegam sobie prawo do anulowania Twojego Zamówienia informując Cię o tym fakcie droga mailową lub telefoniczną.

§ 5. REALIZACJA DOSTAWY

 

1. W moim Sklepie internetowym Trzykąty możesz wybrać jeden z następujących sposobów dostawy zamówionych Produktów:
 • dostarczenie Produktów na wskazany przez Ciebie adres przez firmę kurierską,
 • odbiór zamówionych Produktów w wybranym przez Ciebie paczkomacie InPost,
 • odbiór osobisty zamówionych Produktów – tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu (odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie na terenie Zabrza, pod adresem Dworcowa 6 lok. 3, 41 – 800 Zabrze),
2. Pamiętaj, że wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonujesz podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Zawsze będziesz informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
5. Pamiętaj, że jako Kupujący zobowiązujesz się do odebrania zamówionego i wysłanego do Ciebie Produktu.

§ 6. PRODUKTY DOSTĘPNE W MOIM SKLEPIE INTERNETOWYM

 

W moim Sklepie internetowym Trzykąty masz możliwość zakupienia następujących rodzajów Produktów:
a) dekoracje metalowe,
b) dekoracje drewniane,
c) wyroby ceramiczne,
d) Produkty Specjalne,
e) bilet na Warsztaty stacjonarne,
f) Voucher prezentowy,
– szczegóły dotyczące charakterystyki poszczególnych Produktów oraz zasad i warunków ich sprzedaży znajdują się poniżej. Pamiętaj również, aby dokładnie zapoznać się z opisem interesującego Cię Produktu, jeszcze przed złożeniem Zamówienia.
2. Z uwagi na to, że w moim Sklepie internetowym możesz zakupić rękodzieło, a więc Produkty wykonywane ręcznie lub – w przypadku dekoracji metalowych i dekoracji drewnianych – techniką łączoną, a więc maszynowo i ręcznie, pamiętaj o tym, aby dokładnie zapoznać się z opisami Produktów, ponieważ możesz złożyć Zamówienie na:
a) konkretny Produkt dostępny „od ręki”, który został już przeze mnie wykonany i sprzedawany egzemplarz wygląda dokładnie tak, jak przedstawia to zdjęcie oraz opis Produktu (przy czym – zgodnie z 8. punkt 15.nieznaczne różnice w wyglądzie prezentowanych Produktów, wynikające z indywidualnych ustawień Twojego komputera – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu),
b) Produkt, który dopiero zostanie wykonany, według wzoru, który przedstawiam Ci w Sklepie, co oznacza, że dokładam największych starań, aby wykonywany Produkt był jak najbardziej podobny do prezentowanego w moim Sklepie wzoru (tzn. przykładowo, będę starała się odwzorować prezentowaną formę i zdobienie ceramiki), jednakże – z uwagi na specyfikę Produktów wykonywanych ręcznie – nie mogę zagwarantować, że ostateczny efekt będzie dokładnie taki sam jak na prezentowanym wzorze,
– jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub  wątpliwości w związku z wykonywanym przeze mnie rękodziełem, napisz do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@trzykaty.pl.
Dekoracje metalowe
3. Dekoracje metalowe:
a) dekoracje metalowe są wykonywane z metalu o grubości 2 mm, zazwyczaj są malowane na czarny, matowy kolor, choć możesz również złożyć zamówienie na inny kolor, a do wyboru masz dodatkowo różne rozmiary, w jakich występuje dany Produkt,
b) każda dekoracja metalowa posiada fabrycznie przymocowaną zawieszkę i zazwyczaj jest zawieszana na dystansach, w odległości 1 cm od ściany,
c) dekoracje metalowe posiadają ostre krawędzie, które mogą spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia ciała; zawsze pamiętaj o tym, aby dekorację metalową przymocować do ściany z zachowaniem należytej staranności oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa; aby dodatkowo zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń ciała pamiętaj o tym, aby w szczególności:
 • nigdy nie pozwalać dzieciom bawić się dekoracją metalową ani wspinać po niej,
 • nie wykorzystywać dekoracji metalowej jako konstrukcji nośnej (nie wieszać na niej żadnych elementów, nie stawiać na niej ciężkich przedmiotów ani nie obciążać jej w inny sposób chyba, że dany Produkt został specjalnie w tym celu zaprojektowany),
d) na Twoje indywidualne Zamówienie jestem w stanie wykonać daną dekorację metalową w innym rozmiarze lub kolorze niż te, które standardowo dostępne są w moim Sklepie internetowym – w tym celu wyślij do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@trzykaty.pl; w takim przypadku do Twojego Zamówienia będą stosowane zasady dotyczące Produktów Specjalnych;
Dekoracje drewniane
4. Dekoracje drewniane:
a) dekoracje drewniane są najczęściej wykonywane ze sklejki, plastrów różnych gatunków drzew, drewna brzozowego, sosnowego i innych – jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, z jakiego drewna została wykonana dana dekoracja – zapoznaj się z opisem Produktu,
b) na Twoje indywidualne Zamówienie jestem w stanie wykonać daną dekorację drewnianą w innym rozmiarze niż te, które standardowo dostępne są w moim Sklepie internetowym, z dedykowanym grawerem wykonanym wedle Twojego pomysłu czy pomalować ją ręcznie w dowolnie wybranym przez Ciebie kolorze – w tym celu wyślij do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@trzykaty.pl; w takim przypadku do Twojego Zamówienia będą stosowane zasady dotyczące Produktów Specjalnych;
Wyroby ceramiczne
5. Wyroby ceramiczne:
a) proces przygotowania ceramiki jest wieloetapowy i zazwyczaj obejmuje on następujące czynności: przygotowanie masy do formowania, formowanie, suszenie, wypalanie, szkliwienie i zdobienie – każdy z tych etapów wymaga ode mnie ogromnej cierpliwości i precyzji, dlatego też wykonywana ceramika to przede wszystkim unikalne i jedyne w swoim rodzaju egzemplarze,
b) na Twoje indywidualne Zamówienie jestem w stanie wykonać ceramikę w innym rozmiarze niż te, które standardowo dostępne są w moim Sklepie internetowym – w tym celu wyślij do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@trzykaty.pl; w takim przypadku do Twojego Zamówienia będą stosowane zasady dotyczące Produktów Specjalnych;
Produkty Specjalne
6. Produkty Specjalne:
a) zarówno dekoracje metalowe i drewniane, jak i wyroby ceramiczne mogą zostać przeze mnie wykonane na Twoje indywidualne zamówienie, według Twojej specyfikacji i przygotowywanego przeze mnie zazwyczaj dedykowanego projektu lub wizualizacji,
b) pamiętaj jednak, że ze względu na swoje indywidualne właściwości, każdy Produkt Specjalny podlega szczególnym zasadom sprzedaży i w odmienny sposób uregulowano takie kwestie jak np. wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy, reklamacje, sposób składania Zamówienia, zasady płatności, czas realizacji Zamówienia,
c) jeżeli jesteś zainteresowany zamówieniem Produktu Specjalnego:
 • napisz do mnie wiadomość na adres e-mail: kontakt@trzykaty.pl oraz wskaż:
  • jaki rodzaj dekoracji Cię interesuje (dekoracja metalowa, dekoracja drewniana, ceramika),
  • czy masz już pomysł na projekt, tj. jaka tematyka Cię interesuje, jaki rozmiar, kolor,
  • inne istotne dla Ciebie informacje i wytyczne (możesz np. wysłać mi jakieś zdjęcie poglądowe),
  • w przypadku Produktów Specjalnych czas realizacji Zamówienia jest ustalany każdorazowo i indywidualnie, przy czym zazwyczaj nie przekracza on terminów wskazanych w 3. pkt 10. powyżej – jeżeli zależy Ci na czasie, poinformuj mnie o tym jak najszybciej, najlepiej już w wiadomości z zapytaniem o wykonanie dla Ciebie Produktu Specjalnego,
 • jeżeli będę potrzebowała jeszcze jakichś informacji – zwrócę się do Ciebie o ich podanie, jeżeli nie – przygotuję dla Ciebie wstępną wycenę indywidualnego projektu,
 • w przypadku akceptacji wyceny, o której mowa powyżej – zgodnie z 4. punkt 6. powyżej:
  • prześlę Ci potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Umowę pomiędzy nami (czyli pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą) traktuje się jako zawartą,
  • a następnie zostaniesz poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu Specjalnego, przed przystąpieniem przeze mnie do realizacji Zamówienia,
 • po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki, o której mowa powyżej, przygotowuję dla Ciebie indywidualny projekt lub wizualizację Twojego Produktu Specjalnego, co zazwyczaj zajmuje mi około 7–10 dni, a następnie Ty będziesz miał 3 dni na jego akceptację; w tym terminie możesz również zgłosić swoje uwagi do mojego projektu – bardzo zależy mi na tym, aby projekt był całkowicie dostosowany do Twoich potrzeb, dlatego też w toku przygotowywania projektu, łącznie przysługuje Ci możliwość dwukrotnego zgłaszania ewentualnych poprawek,
 • jeżeli mimo dwukrotnego zgłaszania poprawek nie uda Nam się ustalić ostatecznej wersji projektu, zastrzegam sobie możliwość do przygotowania dla Ciebie oferty na wykonanie prac dodatkowych w ramach przygotowywania wspomnianego projektu i wprowadzania do niego zmian; oferta będzie zawierać w szczególności: wynagrodzenie z tytułu wykonania prac dodatkowych oraz termin jego zapłaty, termin realizacji prac dodatkowych, termin na przyjęcie oferty),
 • kiedy już ustalimy ostateczną wersję Twojego projektu lub kiedy w terminie 7 dni nie zgłosisz ewentualnych uwag – przystępuję do realizacji Twojego Zamówienia,
 • pamiętaj, że po akceptacji projektu nie jest już możliwe wprowadzanie żadnych zmian w Zamówieniu,
 • przygotowanie indywidualnego projektu lub wizualizacji Twojego Produktu Specjalnego – z uwagi na charakter surowca oraz cały proces produkcji – nie dotyczy Zamówień indywidualnych, których przedmiotem są dekoracje ceramiczne.
Warsztaty stacjonarne
7. Bilet na Warsztaty stacjonarne:
a) uczestnictwo w Warsztatach stacjonarnych możliwe jest po dokonaniu zakupu biletu na organizowane przeze mnie wydarzenie. Na podstronie zawierającej opis danych Warsztatów znajdziesz następujące informacje:
 • lokalizacja wydarzenia (Warsztaty mogą odbywać się jednorazowo we wskazanym mieście lub w kilku miastach, w ramach cyklu szkoleń),
 • rodzaj (Warsztaty artystyczne obejmują najczęściej warsztaty ceramiczne, warsztaty wypalania w drewnie, warsztaty malowania na drewnie lub inne),
 • grupa wiekowa (Warsztaty mogą być przeznaczone dla dzieci lub dorosłych),
 • tematyka (zakres wykonywanych prac),
 • czas trwania oraz ilość spotkań,
 • informacje dodatkowe, np. informacja o ograniczonej liczbie miejsc czy o poziomie zaawansowania Uczestników szkolenia.
b) po dokonaniu zakupu, bilet będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce – z tego miejsca bez problemu będziesz mógł pobrać swój bilet i zapisać go na dysku lub wydrukować. Jeżeli złożyłeś Zamówienie bez zakładania Kontabilet otrzymasz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i jednocześnie zawarcie Umowy.
c) jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz uczestniczyć w Warsztatach stacjonarnych – możliwe jest przeniesienie biletu na inną, dowolnie wskazaną przez Ciebie osobę. Pamiętaj jednak, że odsprzedaż biletu na Warsztaty nie może zostać zrealizowana powyżej jego pierwotnej ceny, czyli z zyskiem, pod rygorem odpowiedzialności prawnej.
d) choć jeszcze nigdy nie doświadczyłam takiej sytuacji, to zastrzegam sobie prawo do odwołania Warsztatów w terminie 7 dni przed ich planowanym terminem w przypadku, kiedy nie zbierze się wystarczająca ilość uczestników. W takim przypadku, kiedy odwołanie Warsztatów następuje z mojej winy, otrzymasz zwrot całej kwoty uiszczonej w ramach zakupionego biletu; pamiętaj, że każda taka sytuacja jest zawsze traktowana indywidualnie, a ja kontaktuję się z uczestnikami z odpowiednim wyprzedzeniem, starając się znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie, które w żadnym wypadku nie będzie miało na celu naruszać lub ograniczać Twoich konsumenckich praw;
e) udział w organizowanych przeze mnie Warsztatach jest dokumentowany imiennym certyfikatem, który otrzymujesz po wydarzeniu.
Voucher prezentowy
8. Voucher prezentowy – szczegółowe zasady zakupu oraz korzystania z Voucherów prezentowych określa odrębny regulamin, z którym możesz zapoznać się tutaj: Regulamin korzystania z Voucherów prezentowych.

§ 7. BLOG

 

1. Korzystanie z mojego Bloga jest całkowicie bezpłatne. Jako Użytkownik możesz swobodnie przeglądać udostępniane przeze mnie treści – artykuły, wpisy, wideo czy zamieszczone na Blogu komentarze.
2. Jestem artystką i tworzę wyjątkowe dekoracje z drewna, metalu i ceramiki. Rękodzieło to moja pasja, a Blog związany jest tematycznie z profilem prowadzonej przeze mnie działalności.
3. W ramach Bloga udostępniam Ci możliwość komentowania dodawanych przeze mnie wpisów, artykułów, wideo i innych materiałów. Zastrzegam sobie jednak prawo do moderowania komentarzy i usuwania komentarzy lub niepublikowania komentarzy bez podania przyczyny, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym pamiętaj, że nie jest dozwolonym zamieszczanie komentarzy, które:
 • zawierają wulgaryzmy,
 • zawierają treści bezprawne, w szczególności treści naruszające cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
 • zawierają treści obrazoburcze, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące,
 • zawierają treści marketingowe, promocyjne,
 • zawierają treści zaczepne, celowo denerwujące innych ludzi (trolling),
 • obrażają mnie, komentujących lub inne osoby,
 • obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
 • pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
 • są pisane pismem pokemoniastym, a więc na przemian dUżYmI i MaŁyMi LiTeRaMi (poke pismo),
 • mają charakter spamu.
4. Pamiętaj, że zamieszczając komentarz możesz pozostać anonimowy, ale podpisanie się (np. imieniem, inicjałami czy pseudonimem) ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy. Wiedz również, że podpisanie się, w żaden sposób nie wyłącza przywileju pozostawania anonimowym.
5. W żadnym wypadku nie ponoszę odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ciebie komentarzy.
6. Jako Administrator Bloga zastrzegam sobie prawo do zawieszenia prowadzenia Bloga w każdym czasie lub jego usunięcia wraz ze wszystkimi zamieszczonymi przeze mnie wpisami.
7. Nie wyrażam zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie i powoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały zawarte na moim Blogu ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie moich praw lub praw osób trzecich.

§ 8. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ)

 

1. Jako Sprzedawca zobowiązuję się do dostarczenia Tobie, jako Kupującemu, Produktów, które są wolne od wad. Oznacza to, że ponoszę względem Ciebie odpowiedzialność w sytuacji, kiedy dostarczony Ci Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.
2. Zawsze zalecam sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, po odebraniu jej w wybranym paczkomacie InPost lub podczas odbioru osobistego. Jeżeli nie sprawdzisz przesyłki, a będzie ona uszkodzona albo sprawdzisz ją i na pierwszy rzut oka nie stwierdzisz żadnych nieprawidłowości – nie martw się! To w żaden sposób nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji ani nie pozbawia Cię prawa do jej złożenia – sprawdzenie przesyłki i dokonanie jej weryfikacji jedynie usprawnia i przyspiesza całą procedurę reklamacyjną.
3. Ustaleń, o których mowa w punkcie powyżej, nie stosuje się do Przedsiębiorcy, który to zawsze jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, niezwłocznie po odebraniu jej w wybranym paczkomacie InPost lub podczas odbioru osobistego.
4 Jeżeli stwierdzisz, że Produkt ma wadę jesteś zobowiązany do tego, aby mnie o tym poinformować, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
5. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 • drogą pocztową na adres: TRZYKĄTY Dominika Dąbrowska, Józefa Łapkowskiego 8 lok. 2, 41 – 813 Zabrze,
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@trzykaty.pl,
6. Reklamacja powinna zawierać:
 • Twoje dane (imię i nazwisko),
 • adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 • opis stwierdzonej wady Produktu (np. zarysowana dekoracja metalowa, odprysk farby, widoczny ślad pęknięcia ceramiki),
 • proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc Twoje żądania (np. wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – o ile wada jest istotna).
Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniam na stronie internetowej mojego Sklepu internetowego Trzykąty.
7. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
8. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
9. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
10. Pamiętaj, aby do reklamowanego Produktu dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
11. Jako Kupujący jesteś zobowiązany do odesłania reklamowanego Produktu.
12. Jako Sprzedawca odpowiadam z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania Tobie – jako Kupującemu – Produktu.
13. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.
14. W przypadku zakupu Produktu w odniesieniu do którego jako Konsument zostałeś poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przez złożeniem Zamówienia, zostaniesz dodatkowo poproszony o wyraźną i odrębną akceptację braku konkretnej cechy Produktu.
15. Pamiętaj, że nieznaczne różnice w wyglądzie prezentowanych Produktów, wynikające z indywidualnych ustawień Twojego komputera – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
16. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Jako Sprzedawca zobowiązuję się również do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdym przypadku kiedy uznasz, że nie realizuję usług w sposób należyty, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 • drogą pocztową na adres: TRZYKĄTY Dominika Dąbrowska, Józefa Łapkowskiego 8 lok. 2, 41 – 813 Zabrze,
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@trzykaty.pl.
Reklamacja powinna zawierać:
a) Twoje dane (imię i nazwisko),
b) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
c) opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z logowaniem do Konta)
d) proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.
Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniam na stronie internetowej mojego Sklepu internetowego Trzykąty.
4. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
6. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
7. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.
8. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z  2020    poz. 287) – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f) szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:
a) drogą pocztową na adres: TRZYKĄTY Dominika Dąbrowska, Józefa Łapkowskiego 8 lok. 2, 41 – 813 Zabrze,
b) lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@trzykaty.pl,
– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy. Aby ułatwić Ci złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny Formularz odstąpienia od umowy, który udostępniam Ci na stronie internetowej mojego Sklepu internetowego Trzykąty.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (co – jak już ustaliliśmy – dotyczy wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) zwrócę Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Powyższe jest równoznaczne z tym, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z daną formą zwrotu płatności.
5. Pamiętaj, że jako Kupujący, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy, jesteś zobowiązany do zwrotu zakupionego Produktu wraz z Dowodem zakupu (lub jego kopią), w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy odesłanie Produktu na mój adres przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Produktu, koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosisz Ty – jako Kupujący.
7. Jako Kupujący ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Powyższe oznacza, że – jak stanowi motyw 47 dyrektywy 2011/83/UE – w przypadku skorzystania z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy po użyciu Produktu w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie tracisz prawa do odstąpienia od umowy, ale odpowiadasz za każde zmniejszenie wartości Produktu. Pamiętaj więc, że w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu powinieneś obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłbyś to zrobić w sklepie stacjonarnym, a więc – przykładowo – powinieneś jedynie obejrzeć dostarczoną Ci ceramikę czy dekorację drewnianą lub metalową, lecz nie powinieneś używać ceramiki (np. jeść z talerza, myć go w zmywarce) czy montować zamówionej przez siebie dekoracji na ścianie. Powyższe oznacza również, że w okresie na odstąpienie od umowy powinieneś obchodzić się z Produktami i sprawdzać je z należytą starannością. Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania jest czymś innym niż weryfikacja, czy zakupiony Produkt jest pozbawiony wad – w takim przypadku masz odpowiednie prawa, które pozwalają Ci np. na naprawienie rzeczy. Pamiętaj, że jeżeli Produkt stał się zupełnie bezwartościowy wskutek nieprawidłowego korzystania z niego, to ponosisz wobec mnie odpowiedzialność w pełnym zakresie za wyrządzoną mi w ten sposób szkodę.
8. Gwarantuję Ci zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
9. Zwrotu płatności dokonuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który oczywiście nie będzie się dla Ciebie wiązał z żadnymi dodatkowymi
10. Jeżeli wybrałeś inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki spośród sposobów, jakie oferuję Ci w ramach mojego Sklepu internetowego Trzykąty, nie jestem zobowiązana do tego, aby zwrócić Ci poniesione przez Ciebie dodatkowe koszty.
11. Pamiętaj, że zwroty Produktów w ramach realizacji prawa odstąpienia od umowy, wysyłane na mój koszt lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 11. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

 

1. W moim Sklepie internetowym Trzykąty zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:
a) Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
b) Piksel Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
c) Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
d) Twitter [administrator: Twitter, Inc. z siedzibą w USA lub Twitter International Company z siedzibą w Irlandii],
e) Pinterest [administrator: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA lub Pinterest Europe Ltd. z siedzibą w Irlandii],
f) LinkedIn [administrator: LinkedIn Ireland Unlimited z siedzibą w Irlandii],
g) YouTube [administrator: Alphabet Inc. z siedzibą w USA, Google LLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
h) Przelewy24 [administrator: PayPro SA z siedzibą w Polsce],
i) Blik [administrator: Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą Polsce],
j) Google Analytics 4 [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].
2. Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia strony internetowej mojego Sklepu. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.
3. O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach danego dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przeze mnie wtyczek plug-in znajdziesz w mojej Polityce Plików cookies.

§  12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:
a) dokonując rejestracji swojego Konta, zakupu wybranego Produktu, komentując artykuły na Blogu czy zapisując się do mojego Newslettera – przekazujesz mi swoje dane osobowe,
b) wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzam wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
c) w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, zawarcie i wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie (jako Administratorze Danych Osobowych), a także mój prawnie uzasadniony interes,
d) powierzam Twoje dane osobowe tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie byłabym w stanie świadczyć swoich usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca, dostawca systemu płatności internetowych, firma IT zajmująca się obsługą techniczną mojego Sklepu internetowego Trzykąty czy biuro rachunkowe; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieram właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
e) korzystam z narzędzi analitycznych (Piksel Facebook), które zbierają określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin w moim Sklepie internetowym – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,
f) zapewniam Ci możliwość korzystania z określonych wtyczek i innych narzędzi Social media,
g) pamiętaj, że w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
h) Twoich danych osobowych nie udostępniam żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.
Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności mojego Sklepu internetowego Trzykąty. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 13. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

1. Decydując się na korzystanie z mojego Sklepu internetowego, Bloga oraz wszystkich funkcjonalności strony internetowej dostępnej pod adresem trzykaty.pl – co też oświadczasz poprzez akceptację mojego Regulaminu – udzielasz mi licencji na wykorzystanie zamieszczonych przez Ciebie zdjęć, filmów (wideo), nagrań dźwiękowych, wpisów, opinii i innych materiałów dla potrzeb mojego Sklepu internetowego. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie, a dodatkowo udzielana jest przez Ciebie na czas nieoznaczony i obejmuje wszystkie pola eksploatacji – a w szczególności te, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288), nie wyłączając wykorzystania udostępnianych przez Ciebie materiałów dla celów marketingu, promocji i reklamy mojego Sklepu internetowego.
2. Zamieszczając na stronach internetowych mojego Sklepu internetowego lub Bloga jakiekolwiek materiały, o których mowa powyżej oświadczasz, że posiadasz do nich wszelkie prawa, w tym prawo do rozporządzania tymi utworami bez naruszenia praw osób trzecich, w szczególności nie naruszając ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
3. Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na stronie internetowej mojego Sklepu internetowego lub Bloga dostępnych pod adresem www.trzykaty.pl lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego Newslettera, należą do mnie lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.
4. Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
a) kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik,
b) kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
c) kopiowanie projektów wzorów dekoracji dostępnych w moim Sklepie internetowym (drewnianych, metalowych, ceramicznych),
d) dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,
e) udostępnianie w Internecie takich materiałów,
–  które zostały zamieszczone na stronie internetowej mojego Sklepu internetowego lub Bloga dostępnych pod adresem www.trzykaty.pl lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego Newslettera, bez mojej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.
5. Bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.
6. Nie możesz odsprzedawać kupionych Produktów ani tworzyć na ich podstawie własnych produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.
7. Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z mojego Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.trzykaty.pl spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Aby móc dostosowywać moje usługi do Twoich potrzeb zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności:
a) gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) kiedy wprowadziłabym zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
c) czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usług w ramach mojego Sklepu internetowego Trzykąty.
3. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przeze mnie na stronie głównej mojego Sklepu internetowego Trzykąty informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – jeżeli posiadasz Konto w moim Sklepie internetowym albo zostałeś subskrybentem mojego Newslettera – wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie. Jeżeli posiadasz Konto w moim Sklepie internetowym, ale nie akceptujesz nowej treści Regulaminu – poinformuj mnie o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ode mnie wspomnianej wiadomości e-mail.
4. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
5. Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian estetycznych i porządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Kupującego – przed wprowadzeniem tychże zmian.
7. Mam nadzieję, że w toku Naszej współpracy nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy mną, jako Sprzedawcą a Tobą, jako Kupującym, będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
a) więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
b) jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
c) możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
8. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
10. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:
a) Regulamin korzystania z Voucherów prezentowych,
b) Polityka prywatności,
c) Polityka Plików Cookies.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z  2020  poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawy z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.
Regulamin obowiązuje od dnia 17 lipca 2022 roku.
pokaż